درباره شرکت

گروه فنی مهندسی لاتن در سال 1363 تاسیس و در سال 1375 به منظور تولید قطعات اصلی خودرو و با نام مجتمع صنعتی تولیدی لوازم اصلی تندر و نصر (لاتن) در ادراه ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
رشد سرسام آور هزینه ها از یک سو و عدم افزایش قیمت ها از سوی دیگر، مدیریت شرکت را بر آن داشت تا با تدوین درست هداف برنامه ها و استراتژیها با توجه به واقعیت های صنعت خودرو کشور اقدام به استفاده بهینه از منابع موجود نماید.
اذا اهداف بلند مدت قدمی است محکم، در تبیین برنامه ها، تا با ایجاد راهکارهای مناسب به رقابتی کارساز با سایر رقبا (داخلی و خارجی) دست زده و امکان افزایش قراردادهای داخلی و ایجاد بازار های خارجی را در چشم انداز شرکت ایجاد نماید.
اهداف بلند مدت:
ضرورت صادرات و رقابت با شرکت های تولید کننده خارجی در شرایط امروز بازرگانی جهان، ایجاب نمود تا شرکت لاتن همواره کیفیت کالا ها و خدمات را افزایش داده و نیاز مشتریان خود را تامین نمای. که در نتیجه افزایش آمار و کیفیت، کاهش هزینه ها و در نتیجه رقابت پذیری را در پی داشت، لذا استراتژی بهبود، تعیین اهداف با ثبات به منظور بهبود مستمر (آمار تولید با کیفیت) محصولات و خدمات به طوری که بر اساس آن شرکت رقابت پذیر شود و بتواند در بازار کار به حیات خود ادامه داده و کار بیشتر و با کیفیت ایجاد کند جزء اهداف بلند مدت مدیریت شرکت قرار گرفته اند.
از مهمترین استراتژی های سازمان در این محدوده بازار، اخذ لیسانس از شرکت OPITAL انگلستان و اخذ تاییدیه CE اروپا برای برخی از محصولات تولیدی می باشد.
خط مشی کیفیت:
1- افزایش خشنودی مشتریان
2-افزایش خشنودی کارکنان و ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان
3-توسعه همگن، افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
4-توسعه فرهنگ کیفیت از طریق آموزش و بهبود مستمر و تلاش در دستیابی به ضایعات صفر

مجموعه تولیدات